វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Conti

អឺរ៉ុប និង អាស៊ីអឺរ៉ុប

ប្រាក់រង្វាន់

Up to $10 million

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $10 million for information leading to the identification or location of any person who, while acting at the direction or under the control of a foreign government, participates in malicious cyber activities against U.S. critical infrastructure in violation of the Computer Fraud and Abuse Act (CFAA).

Malicious cyber actors known by their online aliases of “Target,” “Reshaev,” “Professor,” “Tramp,” and “Dandis” are believed to be linked to the Conti ransomware group.

Conti (also known as Wizard Spider), is a Russian government-linked ransomware-as-a-service (RaaS) group that has targeted U.S. and Western critical infrastructure. After Russian military forces invaded neighboring Ukraine in February 2022, Conti ransomware operators pledged support to the Russian government and threatened critical infrastructure organizations of countries perceived to carry out cyberattacks or war against the Russian government.

First detected in 2019, Conti ransomware has been used to conduct more than 1,000 ransomware operations targeting U.S. and international critical infrastructure, such as law enforcement agencies, emergency medical services, 9-1-1 dispatch centers, and municipalities. These healthcare and first responder networks are among the more than 400 organizations worldwide victimized by Conti, over 290 of which are located in the United States.

Conti operators typically steal victims’ files and encrypt the servers and workstations in an effort to force a ransom payment from the victim. The ransom letter instructs victims to contact the actors through an online portal to complete the transaction. If the ransom is not paid, the stolen data is sold or published to a public site controlled by the Conti actors. Ransom amounts vary widely, with some ransom demands being as high as $25 million.

Anyone with information on the malicious cyber activity of the cyber threat actors known as “Target,” “Reshaev,” “Professor,” “Tramp,” and “Dandis” should contact Rewards for Justice via the Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion (Tor browser required).

Conti-linked Malicious Cyber Threat Actor
“Dandis”
“Professor”
“Reshaev”
“Target”
“Tramp”

រូបភាព៖

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Russia

ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយនៅលើ​អនឡាញ៖

“Target”
“Reshaev”
“Professor”
“Tramp”
“Dandis”

អង្គភាពគំរាមកំហែង​តាមអ៊ីនធឺណិត​ដែលពាក់​ព័ន្ធ៖

Conti
Wizard Spider

កម្មវិធី​ព្យាបាទ​តាមអ៊ីនធឺណិត​ដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Conti ransomware-as-a-service (RaaS)
TrickBot
IcedID
Cobalt Strike
ZLoader

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content