វេបសាយផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

Attack on DusitD2 Hotel Complex, Nairobi, Kenya

អាហ្វ្រិក – អនុតំបន់សាហារា

ប្រាក់រង្វាន់

Up to $10 Million

សូមចូលរួមចំណែក ។

អំពី

Rewards for Justice is offering a reward of up to $10 million for information on Mohamoud Abdi Aden and any other individual responsible for the 2019 attack by al-Shabaab terrorists on the DusitD2 Hotel complex in Nairobi, Kenya. On the afternoon of January 15, 2019, al-Shabaab gunmen armed with explosives, automatic weapons, and grenades attacked the DusitD2 commercial center, a 6-building complex of shops, offices, and a hotel. At least 21 people, including one U.S. citizen, were killed in the assault. Al-Shabaab —an affiliate of the al-Qa’ida terrorist organization —released live updates throughout the attack via its official Shahada News Agency and issued a press release in which it stated that the attack was in response to guidance from then al-Qa’ida leader Ayman Zawahiri.

Aden, an al-Shabaab leader, helped plan the January 2019 attack. On October 17, 2022, the Department of State designated him as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) under Executive Order (E.O.) 13224, as amended.

Al-Shabaab is responsible for numerous terrorist attacks in Kenya, Somalia, and neighboring countries that have killed thousands of people, including U.S. citizens. The Department of State designated al-Shabaab as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT) in March 2008. In April 2010, al-Shabaab was also designated by the UN Security Council’s Somalia Sanctions Committee pursuant to paragraph 8 of resolution 1844 (2008).

បណ្ណប្រកាស៖

ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Kenya

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ផ្តល់តម្រុយ

សូមចូលរួមចំណែក ។ ធានាឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។

មានរបៀបជាច្រើនក្នុងការផ្តល់តម្រុយ ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសពីថ្នាលជាច្រើន ហើយទាក់ទងមកយើងបានជាច្រើនភាសា ។ ដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យខ្លីហើយច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផ្តល់ឈ្មោះរបស់អ្នក ទីតាំង និង ភាសាដែលចង់បាន និង អាប់ឡូដឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា រូបថត វីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ អ្នកតំណាងម្នាក់របស់ RFJ នឹងទាក់ទងមកអ្នកឆាប់ៗ ។ សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ ខណៈ RFJ អានគ្រប់តម្រុយដែលយើងទទួលបាន ។

សូមបើកកម្មវិធី Signal របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Line របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Telegram របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមបើកកម្មវិធី Viber របស់អ្នកដើម្បីផ្តល់តម្រុយ លេខគឺ +1 202 702 7843

សូមចូលទៅមើល កាណាល់រាយការណ៍ពីតម្រុយ ដោយផ្អែកលើ Tor របស់យើងនៅលើ៖ he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ភាសា

Skip to content