អំពី

រឿងជោគជ័យ

ចាប់តាំងពីការបង្កើតកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់ដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៤ មក រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានបើកប្រាក់លើសពី ២០០ លានដុល្លារ ជូនដល់មនុស្សជាង ១០០ នាក់ ដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានអាចចាត់វិធានការបាន ដែលបាននាំខ្លួនភេវរករជាច្រើនមកកាត់ទោស, បានបង្អាក់ដល់ការវាយប្រហាររបស់ភេវរករ ឬ ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ បានបន្ទុចបង្អាក់ដល់យន្តការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនទាំងឡាយណា ដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពខុសច្បាប់ ក្នុងការគាំទ្រដល់របបកូរ៉េខាងជើង ។