تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

ذوالقرنین

تا 5 میلیون دلار پاداش

ذوالقرنین که نام اصلیش آریس سومارسونومیباشد، از سوی همرزمانش داود خوانده میشود. ماموران امریکائی و اندونزیائی میگویند که ذوالقرنین پس ازدستگیر شدن سلف خود ریدوان ایسام الدین (که حمبلی هم خوانده میشود) در تایلند، رئیس عملیات جماعت اسلامی ( (JIشد. کسانیکه ذوالقرنین را میشناسند، او را فردی کوتاه قد و کم گو وصف کرده اند.

ذوالقرنین بعنوان ارشدترین سرکرده احتمالی گروه تروریستی جماعت اسلامی در جنوب خاوری آسیاست. باور بر این است که او سرکردگی جوخه نخبه ای را بر عهده دارد که بمبگذاری انتحاری در هتل مارویت جاکارتا را انجام داد که منجر به کشته شدن 12نفر در سال 2003 گردید. اوهمچنین در آماده ساختن بمبهائی که در سال 2002 موجب کشته شدن 202نفر در بالی گردید، کمک کرد.

ذوالقرنین یکی از افراد اصلی القاعده در جنوب خاوری آسیا و یکی ازمعدود افرادی در اندونزی است که با شبکه تروریستی القاعده تماس مستقیم دارند. ذوالقرنین از یکی ازدانشگاههای اندونزی درجه دانشگاهی در رشته زیست شناسی گرفته و در دهه 1980 ازنخستین جنگجویان اندونزیائی بود که به افغانستان رفتند تا برای متخصص شدن در کار خرابکاری آموزش ببینند. ذوالقرنین اکنون سرکردگی یک جوخه از جنگجویانی که لشکر خاص یا “نیروی ویژه” نامیده میشوند، برعهده دارد که اعضاء آن ازمیان 300 اندونزیائی که درافغانستان وفیلیپین دوره دیده بودند، برگزیده شده اند.

ذوالقرنین یکی از مریدان عبدالله سونگ کار، بنیانگذار جماعت اسلامی و مدرسه شبانه روزی اسلامی المکمین که وی و سایر جنگجویان ارشد در آن تحصیل میکردند، بود. در میانه دهه 1980 سونگ کار یک گروه کوچک از اندونزیائی ها را به افغانستان فرستاد تا در اردوگاهی به سرکردگی فرمانده مجاهدین، عبدالرسول سیاف، آموزش ببینند. پیش ازمرگ سونگ کار در سال 1999، ذوالقرنین اغلب در کنار مربی خود دیده میشد که کنفرانسها را سازمان داده و برنامه آن بنیانگرای ارشد را تنظیم میکرد.

باور بر این است که ذوالقرنین در سازمان دادن جنگ در جزایر مولوکو در دهه 1990کمک کرده و ترتیب دیدار میان جنگجویانی را که در زمانهای مختلف در افغانستان آموزش دیده بودند را داد تا آنان نیرویشان را متحد کنند.