تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

یاسین السوری

تا 10 میلیون دلار پاداش

عزالدین عبدالعزیز خلیل که بیشتر به نام یاسین السوری شناخته شده است، یکی ازتسهیل کنندگان ارشد القاعده است که در ایران مستقر می باشد. یاسین السوری در دسامبر 2011، در پی اعلام پاداش برای عدالت بالغ بر 10 میلیون دلار، از سوی مقامات ایران دستگیر شد، اما مجدداً رهبری شبکه القاعده مستقر در ایران را به عهده گرفته است.

به عنوان تسهیل کننده امور القاعده در ایران، یاسین السوری مسئولیت نظارت بر تلاشهای القاعده جهت انتقال عاملین و رهبران با تجربه از پاکستان به سوریه، سازماندهی و نگهداری مسیرهایی که از طریق آن تازه سربازان بتوانند از راه ترکیه به سوریه سفر کنند، و کمک به تغییر مکان عاملین خارجی القاعده به سوی غرب را به عهده دارد.

عزالدین عبدالفرید خلیل، که بیشتر با نام یاسین السوری شناخته شده است، یک تسهیل گر ارشد القاعده، مستقر در ایران است. السوری برای حمایت از رهبری ارشد القاعده، پول جابجا کرده و از سرتاسر خاورمیانه به سوی ایران، و سپس به سوی پاکستان عواملی را استخدام می کند. مقامات ایران روابط خود را با السوری حفظ کرده و از سال 2005 به او اجازه فعالیت در داخل مرزهای ایران را داده اند.

لسوری نقل مکان عوامل استخدام شده از سوی القاعده، از منطقه خلیج فارس به پاکستان و افغانستان از طریق ایران را تدارک می بیند. او همچنین یک عنصر مهم برای گردآوری کمکهای مالی از سوی اهداء کنندگان و اعانه دهندگان در سرتاسرخلیج فارس برای القاعده است . السوری مبالغ چشمگیری را از طریق ایران به سوی رهبری القاعده در افغانستان و عراق منتقل می کند.

از طریق همکاری با دولت ایران، السوری ترتیب آزادی پرسنل القاعده را از زندانهای ایران می دهد. هنگامی که عوامل القاعده آزاد می شوند، دولت ایران آنها را به السوری تحویل می دهد، که برای سفر آنها به پاکستان تدارک می بیند.

عکسهای مکمل

یاسین السوری