اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

حملات طرح ریزی شده یا گذشته برعلیه نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا در سرتاسر جهان

برنامه پاداش برای عدالت، برای اطلاعاتی که باعث جلوگیری یا حل و فصل مطلوب یک اقدام تروریستی بر علیه افرادی که تابعیت آمریکایی دارند یا اموال وابسته به نمایندگی دیپلماتیک آمریکا شود، پاداشی بالغ بر 3 میلیون دلار ارائه می دهد. هر کسی که اطلاعات مشکوکی را در ارتباط با حملات طرح ریزی شده یا گذشته بر علیه نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا، شامل سفارتخانه ها، کنسولگری ها، دفاتر کنسولی، ساختمانهای وابسته به سفارتخانه، و سایر دفاتر نمایندگی در سرتاسر جهان ارائه دهد، می تواند برای دریافت این پاداش واجد شرایط باشد