داستانهای موفقیت آمیز

عدی حسین

متوفی

عدی حسین پسر بزرگ صدام حسین از همسر اولش بوده و به رفتار بیرحمانه و دیوانه وار مشهور بود. او بعنوان رئیس کمیته المپیک، دستور شکنجه ورزشکارانی را که ازدید او کامیاب نشده بودند، صادر میکرد. او شخصاً در کشتن دو تن از شوهرخواهرهایش دست داشت.

در 23 ماه ژوئیه سال 2003، اطلاعات ارائه شده توسط یک منبع منجر به یافتن محل عدی و قصی حسین شد. گروه ضربت 20 با کمک لشکر 101 هوابرد عملیاتی را برای گرفتار ساختن این دو نفر آغازکرد. بدنبال یک تیراندازی چهارساعته، عدی و قصی حسین کشته شدند.

برنامه پاداش برای عدالت پاداشی را برای اطلاعاتی که به محل عدی و قصی حسین شود اعلام داشت.