اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

هواپیماربائی پرواز شماره 847 شرکت تی دابلیو اِی

بیروت، لبنان | 14 ماه ژوئن1985

در روز14 ماه ژوئن 1985 تروریستهای مرتبط با حزب الله هواپیمای پروازشماره 847 خطوط هوائی تی دبلیو ای را که از آتن در یونان به مقصد رم در ایتالیا در پروازبود، ربودند. تروریستها نخست هواپیما را به بیروت در لبنان برده و چندین نفر ازمسافران را در برابر گرفتن سوخت رها ساختند. سپس هواپیما به الجزیره در کشور الجزایر برده شده و پس ازرها ساختن مسافران دیگری در آنجا، به بیروت بازگردانده شد.

در بیروت تروریستها یک غواص نیروی دریائی امریکا بنام رابرت استتم را شناسائی کردند. تروریستها استتم را مورد ضرب و شتم قرار داده، او را کشتند و کالبدش را بروی باند فرودگاه انداختند. در بیروت 12مرد مسلح دیگر وارد هواپیما شدند و سپس هواپیما به الجزیره رفته و 65 مسافر دیگر را رها ساختند.

سرانجام، هواپیما بار دیگر به بیروت بازگشت و تا 30ماه ژوئن ، هنگامی که مابقی مسافران با اتوموبیل به سوریه منتقل شدند در آنجا ماند. در سوریه، آنها سوار یک هواپیمای نیروی هوائی امریکا شده و به آلمان غربی برده شدند. تروریستهائی که مسئول این حمله بودند عبارتند از علی عطوا، حسن عزالدین، محمدعلی حمادئی و چندین نفر دیگر.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حمله به دست عدالت منجرشود.