اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

اطلاعاتی که منجر به ایجاد اختلالات چشمگیر در قاچاق نفت و آثار باستانی به نفع گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) می شود

برنامه پاداش برای عدالت برای اطلاعاتی که منجر به ایجاد اختلالات چشمگیردر فروش و/یا انجام معاملات نفتی و آثار باستانی، از طرف، برای، یا به نمایندگی از طرف، یا به نفع گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) شود، مبلغ 5 میلیون دلار پاداش ارائه می دهد.

گروه های تروریستی مانند داعش برای ادامه عملیات و حملات خود، بر شبکه های حمایتی و مالی اتکا می کنند. عملیات غیر قانونی نفتی یا قاچاق آثار باستانی از سوریه و عراق توسط گروه داعش، جزء منابع کلیدی درآمد آنها محسوب می شود، که به این سازمان تروریستی کمک می کند تا معادل میلیونها دلار ارز قوی حاصل نموده، و از این رو داعش قادر به ادامه راهکارهای وحشیانه خود و سرکوب غیرنظامیان بی گناه می شود. در اثر چپاول و غارت اماکن فرهنگی و تاریخی در عراق و سوریه، آسیب وارده از سوی داعش موجب تخریب غیرقابل تعویض شواهد زندگی و اجتماعی در زمان باستان شده است. سکه های باستانی و تاریخی، جواهرات و سنگهای تراشیده شده گرانبها، لوحه ها ، مجسمه ها، ظروف، و تخته سنگ های خط میخی در میان انواع اشیای فرهنگی هستند که داعش در سوریه و عراق به دنبال آنها است. لیست قرمز اقلام فرهنگی در معرض خطر ، که توسط شورای بین المللی موزه ها با حمایت وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده است، فهرست کاملی از انواع اقلام به غارت رفته و قاچاق شده از سوریه و عراق را در دسترس قرار می دهد، و لینک آنها را می توانید در وبسایت های http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/ و http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/iraq-2015/ پیدا کنید.

با هدف مقابله با منابع تأمین مالی داعش، وزارت خارجه آمریکا امیدوار است که اعطای این پاداش بتواند در دریافت اطلاعات در ارتباط با افراد یا نهادهایی که در تولید، تسهیل، پردازش، قاچاق، توزیع، فروش، و یا معامله نفتی و آثار باستانی که به نفع داعش انجام می شود، به علاوه اطلاعات در مورد شبکه های قاچاق، روش ها، و یا مسیرهای اساسی که در جهت انجام این فعالیت ها به کار گرفته می شوند مفید واقع شود.

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-1-video

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-2-video

آثار باستان

عکس آثار باستان
عکس آثار باستان
عکس آثار باستان
عکس آثار باستان
عکس آثار باستان
عکس آثار باستان