تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

رادولان ساهیرون

تا 1 میلیون دلار پاداش

رادولان ساهیرون یکی از رهبران ارشد گروه ابوسیاف (ASG) فیلیپین است. این گروه در اوائل دههء 1990 از جبهه آزادیبخش ملی مورو، که بسیار بزرگتر است، انشعاب یافت. رهبر این جدائی فردی بنام عبدالرجاک ابوبکر جنجلانی بود که در یک درگیری با پلیس فیبلیپین در دسامبر 1998 کشته شد. بردار کوچکترش، خدافی جنجلانی، رهبری گروه را برعهده گرفت اما وی نیز در نبردی با نیروهای مسلح فیلیپین در سپتامبر 2006 کشته شد. گمان براین است که اکنون رهبری گروه ASG بر عهده رادولان ساهیرون است.

زنان، مردان و کودکان بیگناه بیشماری در نتیجه اعمال ساهیرون کشته یا شدیداً مجروح شده اند. ساهیرون در ربودن 3 آمریکائی، از جمله مارتین و گارسیا برنهام، در می 2001 در دوس پالماس نقش داشت. بهمراه آن 3، 17 تبعه فیلیپینی هم از محل توریستی پالاوان فیلیپین ربوده شدند. شماری از گروگانها، از جمله گیرمو سوبرو اهل آمریکائی، بقتل رسیدند.

گمان میرود ساهیرون در جنوب میندانائو مخفی شده و از آنجا حملات تروریستی که بر بسیاری از جوامع تأثیرگذار است، طراحی میکند. بلحاظ دارا بودن رهبری ASG، که حملات تروریستی آن منجر به کشته شدن اتباع آمریکا و فیلیپین شده است، مقامات آمریکا ساهیرون را تهدیدی برای اتباع و منافع آمریکا و فیلیپین میداند.

ساهیرون در درگیری با نیروهای امنیتی در دهه 1970، دست راست خود را از دست داد. وی به زبانهای عربی و تاسوگ تسلط کامل دارد.