داستانهای موفقیت آمیز

قصی حسین

متوفی

قصی حسین برادر جوانترعدی از همسر اول صدام حسین بود و همگان انتظار داشتند که پس ازمرگ صدام، او قدرت را بدست گیرد. قصی رهبری اداره اطلاعات، اداره امنیت، گارد جمهوری و گارد ویژه ریاست جمهوری عراق را که به اذعان همگان با قابلیت ترین یگان نیروهای نظامی عراق بود، در دست داشت.

در 23 ماه ژوئیه سال 2003، اطلاعات ارائه شده توسط یک منبع منجر به یافتن محل عدی و قصی حسین شد. گروه ضربت 20 با کمک لشکر 101 هوابرد عملیاتی را برای گرفتار ساختن این دو نفر آغازکرد. بدنبال یک تیراندازی چهارساعته، عدی و قصی حسین کشته شدند.

برنامه پاداش برای عدالت پاداشی را برای اطلاعاتی که به محل عدی و قصی حسین شود اعلام داشت.