اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

ربودن هواپیمای شرکت هواپیمائی پان امریکن، پرواز73

کراچی، پاکستان | 5 سپتامبر1986

وزارت امورخارجه ایالات متحده پرداخت پاداش تا 5 میلیون دلار را برای هریک ازاطلاعاتی که به بازداشت و/یا محکومیت ودود محمد حافظ الترکی، جمال سعید عبدالرحیم، محمد عبدالله خلیل حسین الرحایل ومحمد احمد المنورمنجرشود، مورد تصویب قرارداده است عقیده براین است که تمامی این عده اعضای سازمان تروریستی ابونضال بوده اند.

هواپیمای شرکت هواپیمائی پان امریکن، پرواز73، درحالی که هنوز درکراچی، پاکستان، روی زمین بود، حدود ساعت 6 بامداد 5 سپتامبر1986 به وسیله اعضای سازمان ابونضال ربوده شد. هنگام ربودن هواپیما، 379 مسافر وخدمه، ازجمله دست کم 78 شهروند ایالات متحده، سوارهواپیما بودند. خدمه پروازفرارکردند وهواپیما را به حال خود بی حرکت گذاشتند. ربایندگان، هواپیما را برای خود به صورتی امن درآوردند وخواستارآن شدند که خدمه پرواز، هواپیما، ربایندگان ومسافران آن را به قبرس پروازدهند. درجریان ربودن هواپیما، یک شهروند آمریکائی درجلودرهواپیما اعدام شد. هواپیماربایان درپایان هواپیماربائی به روی مسافران آتش گشودند. دست کم 20 مسافرکشته شدند وبیش از 100 نفربه شدت مجروح گردیدند.

مقامات پاکستان چهار مظنون را درصحنه حادثه بازداشت کردند ومتعاقبا پنجمین مظنون را نیزکه به طرح حمله کمک کرده بود، بازداشت کردند. هرپنج نفر، ازجمله چهارنفری که برای بازداشت آن ها پاداش تعیین شده بود، مورد محاکمه قرارگرفتند، مجرم شناخته شدند ودرپاکستان به زندان محکوم گردیدند.

زید حسن عبداللطیف سفارینی، یکی ازپنج تروریست محکوم، درسپتامبر2001 ازسوی مقامات پاکستان آزاد شد. وی متعاقبا به وسیله اف بی آی بازداشت شد ودردادگاه فدرال ایالات متحده تحت پیگرد قرارگرفت.سفارینی در16 دسامبر2003 با اظهارنامه ای که ازسوی وزارت دادگستری ایالات متحده عرضه شده بود، موافقت کرد.وی در13 مه 2005 به 160 سال زندان محکوم شد.

چهارهواپیما ربائی که برای بازداشت آن ها پاداش تعیین شده بود، ازقرارمعلوم درژانویه 2008 ازبازداشت درپاکستان آزاد شدند. ودود محمد حافظ الترکی، جمال سعید عبدالرحیم، محمد عبدالله خلیل حسین الرحایل ومحمد احمد المنور به خاطرنقش خود درهواپیماربائی، درناحیه کلمبیا متهم اعلام شده اند وهمچنان فراری هستند.

برای اطلاعات بیشتر، تحت تعقیب به اتهام تروریسم را ملاحظه کنید.

ودود محمد حافظ الترکی

محمد احمد المنور

محمد عبدالله خلیل حسین الرحایل

جمال سعید عبدالرحیم