اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بمبگذاری در پرواز 103 پان امریکن

لاکربی، اسکاتلند | 21 دسامبر 1988

در21 دسامبرسال 1988 هواپیمای بوئینگ 747 به ثبت رسیده درایالات متحده متعلق به شرکت هواپیمائی پان امریکن پرواز شماره 103 که از فرودگاه هیثرو لندن راهی فرودگاه جان اف کندی نیویورک بود، براثرانفجار یک وسیله انفجاری که دریک چمدان مستقردرقسمت بارهواپیما مخفی شده بود، نابود گردید. درنتیجه این انفجار کلیه 259 مسافر وسرنشین هواپیما، ازجمله 189 آمریکائی، مضافا به 11 تن ازساکنان شهرلاکربی اسکاتلند جان خود را ازدست دادند.

در 13 نوامبر سال 1991 عبد الباسط علی محمد المقراحی والامین خلیفه فحیمه، عوامل دولت لیبی، ” وعده دیگری که برای هیات عالی منصفه ناشناخته بودند” دردادگاه فدرال ایالات متحده مربوط به ناحیه کلمبیا به توطئه برای نابود ساختن یک هواپیمای کشوری متعلق به ایالات متحده، کشتن شهروندان ایالات متحده واتهامات اساسی دیگری درارتباط با انفجار متهم شدند. لورد ادواکیت روزبعد اعلام کرد المقراحی و فحیمه دراسکاتلند به ارتکاب توطئه وقتل متهم شده اند.

المقراحی در 31 ژانویه 2001 ازسوی یک هیات منصفه مرکب ازسه تن ازقضات دادگاه عالی درمورد قتل کلیه 270 قربانی پروازشماره 103 پان امریکن درهوا ودر زمین لاکربی گناهکار تشخیص داده شد. وی به حبس ابد محکوم گردید ومقررشد که پیش از هرگونه استحقاق برای درخواست آزادی به قید التزام، 27 سال را درزندان بگذراند. شریک او در اتهام، فحیمه، گناهکارشناخته نشد وبا هواپیما به طرابلس درلیبی اعزام گردید. محکومیت المقراحی در14 مارس سال 2002 ازسوی هیات منصفه ای مرکب از پنج تن ازقضات مختلف دادگاه عالی اسکاتلند مورد تایید قرارگرفت و وی به اسکاتلند منتقل گردید تا دوره زندان خود را آغازکند.

به دنبال درخواستی به کمیسیون رسیدگی به پرونده های جنائی (SCCRC) اسکاتلند در ژوئن سال 2007، به المقراحی اجازه داده شد پژوهش خواهی جدیدی تسلیم دارد. درحالی که این پژوهش همچنان دردست بررسی بود، درسپتامبر 2008 تشخیص داده شد که المقراحی به سرطان علاج ناپذیر پروستات مبتلا شده است. به توصیه بخش خدمات پزشکی زندان اسکاتلند با توجه به این که وی تا کمتراز سه ماه دیگر زنده خواهد ماند وبه دنبال اقدام المقراحی درزمینه پس گرفتن پژوهش خواهی خود پیش ازآن که دادگاه توانسته باشد که حکم خود را درمورد آن صادرکرده باشد، درخواست المقراحی برای آزاد شدن ازروی ترحم در20 اوت سال 2009 مورد قبول وزیردادگستری کابینه اسکاتلند واقع شد. با احتساب مدتی را که المقراحی پیش ازمحاکمه تحت بازداشت بود، هنگامی که وی آزاد شد جمعا اندکی بیش از 10 سال را ازدوره محکومیت حبس ابد خود درزندان به سربرده بود. عقیده براین است که المقراحی وفحیمه تا به امروز همچنان درطرابلس به سرمی برند.

وزارت امورخارجه ایالات متحده با اعتقاد به این که المقراحی و فحیمه درمورد اقدام برای حمل یک بمب به داخل هواپیمای پرواز 103 پان امریکن به تنهائی عمل نکرده اند،جائزه ای را تا 5 میلیون دلار برای هرگونه اطلاعاتی که به بازداشت ویا محکومیت افرادی که مسئول بمب گذاری پرواز شماره 103 هواپیمای پان امریکن وقتل 270 قربانی آن بوده اند منجر شود، مورد تصویب قرارداده است.