تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

محمد احمد المنور

تا 5 میلیون دلار پاداش

محمد احمد المنور درارتباط با ربودن هواپیمای شرکت هواپیمائی پان امریکن، پرواز73، در 5 سپتامبر1986 در روی زمین درکراچی، پاکستان، تحت تعقیب است. علیه فردی که نام وی دربالا ذکرشده است، درمورد اتهامات زیراعلام جرم شده است:

توطئه برای ارتکاب جرایمی علیه ایالات متحده، توطئه برای قتل شهروندان ایالات متحده درخارج ازایالات متحده، قتل شهروندان ایالات متحده درخارج ازایالات متحده، کوشش برای قتل شهروندان ایالات متحده درخارج ازایالات متحده، باعث مجروح شدن شدید شهروندان ایالات متحده درخارج ازایالات متحده گروگان گیری، استفاده ازسلاح گرم دریک جرم خشونت آمیز، جاسازی ابزارهای ویرانگردریک هواپیما، توسل به خشونت علیه یک نفردرهواپیما، دزدی هوائی، آسیب رساندن ازروی سوء نیت به یک هواپیما وهمدستی ومعاونت درجرم.

ودود محمد حافظ الترکی، جمال سعید عبدالرحیم، محمد عبدالله خلیل حسین الرحایل ومحمد احمد المنور به علت نقش خود در ربودن هواپیمای شرکت هواپیمائی پان امریکن، پرواز73، در 5 سپتامبر1986 در روی زمین درکراچی، پاکستان، درناحیه کلمبیا متهم اعلام شده اند. هواپیما ربایان پس ازدراختیارگرفتن کنترل هواپیما و379 مسافر وخدمه آن، ازجمله دست کم 78 شهروند ایالات متحده، به مدت حدود 16 ساعت، بدون هدف گیری به روی مسافران آتش گشودند، دست کم 20 نفر را ازپای درآوردند وبیش از 100 نفردیگر را به شدت مجروح ساختند. عقیده براین است که این عده اعضای سازمان ابونضال، یک شبکه تروریستی بین المللی، بوده اند.

عکس ودود

عکس ودود محمد احمد المنور