تحت تعقیب به اتهام تروریسم

تا 25 میلیون دلار

تا 10 میلیون دلار پاداش

تا 7میلیون دلار پاداش

تا 6 میلیون دلار پاداش

تا 5 میلیون دلار پاداش

تا 4 میلیون دلار پاداش

تا 3 میلیون دلار پاداش

تا 2 میلیون دلار پاداش

تا 1 میلیون دلار پاداش

تا 500,000 دلار پاداش

تا 250,000 دلار پاداش