داستانهای موفقیت آمیز

میر ایمال کنسی

اعدام شده

میر ایمال کنسی در5 ژانویه 1993دو نفر را کشته و سه نفر دیگر را برای همیشه مصدوم ساخت. او بدون اینکه کسی یا چیزی او را برانگیخته باشد و بدون هشدار با تفنگ کالاشنیکف ای کی –47شروع به تیراندازی به مردمی کرد که در درون اتومبیلهای خود پشت چراغ قرمز روبروی مقر سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (سیا) توقف کرده بودند.

کنسی پس ازاین حمله فوراً از ایالات متحده گریخت و تا هنگام دستگیری در پاکستان متواری بود. در 10 نوامبر 1997یک هیئت منصفه در شهر فرفکس در ویرجینیا کنسی را به اتهام کشتن دو مأمور سیا محکوم کرد. وی در 14 نوامبر 2002 اعدام گردید.