اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بمبگذاری در سربازخانه تفنگداران دریائی امریکا

لبنان | 23 اکتبر1983

در روز23 اکتبر1983یک کامیون حامل مواد منفجره دریک مجتمع مسکونی اعضاء نیروی چند ملیتی امریکائی و فرانسوی در لبنان منفجر گردید. این حمله صدها خدمی از جمله 241 تفنگدار دریائی امریکا را کشت. نیروی چند ملیتی بعنوان بخشی از کوششهای حافظ صلح در لبنان بود. باور بر این است که حزب الله ترتیب این حمله را داده و با کمک مالی ایران این کار را انجام داده بود.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت تا 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حملات به دست عدالت منجرشود.