تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

منگال باغ

تا 3 میلیون دلار پاداش

منگال باغ رهبر گروه شبه نظامی لشکر اسلام، شاخه سیزه گر وابسته به تحریک طالبان پاکستان (TTP) است. گروه او از طریق قاچاق مواد مخدر، قاچاق، آدم ربایی، حملات به کاروان های دریایی ناتو، و مالیات های مبتنی بر حمل و نقل تجاری بین پاکستان و افغانستان درآمد کسب می کند.

باغ از سال 2006 رهبری لشکر اسلام را به عهده داشته و جهت محافظت از جریان های غیر قانونی کسب درآمد، پیوسته متحدان خود را تغییر داده است، در حالیکه تفسیری افراطی از اسلام دیوبندی در مناطق افغانستان شرقی و پاکستان غربی که تحت کنترل اوست، به ویژه در ولایت ننگرهار، واقع درافغانستان را تقویت می کند.

او در منطقه خیبر، پاکستان متولد شده است، و تصور می رود که در اواسط چهل سالگی به سر می برد. باغ عضو قبیله افریدی است. او چندین سال در مکتبی تحصیل کرده است، و سپس در کنار گروههای ستیزه گر در افغانستان جنگیده است.

عکس ودود

منگال باغ