اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بمبهای نامه ای

دسامبر 1996 تا ژانویه1997


بین دسامبر 1996 و ژانویه 1997، 16 بمب نامه ای بشکل کارت تبریک ازراه پست برای افرادی در امریکا و بریتانیا فرستاده شد.

از این نامه ها 13 تا به دفاتر روزنامه الحیات در شهرهای نیویورک، واشنگتن دی سی و لندن رسید. یک بمب در لندن منفجر شده و دونفر بیگناه را بشدت زخمی ساخت. سه بمب نامه ای دیگر در زندان فدرال ایالات متحده در لیون ورث در ایلات کنزاس کشف شد.

همه بمب نامه ها مهر پستی اسکندریه در مصر و تاریخ پست 21 دسامبر 1996 را داشته و هیچکدام نشانی فرستنده نداشتند. بمب ها در پاکتهای سفید معمولی و شامل نشانی های نوشته شده توسط کامپیوتر و نشانه های گوناگون دیگر بودند.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت تا 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حملات به دست عدالت منجرشود.

عکس اضافی از

بمبهای نامه ای