اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

بمبگذاری در برجهای خبار

ظهران، عربستان سعودی | 25 ماه ژوئن 1996

در25ماه ژوئن 1996 اعضاء حزب الله عربستان برجهای مجتمع مسکونی خبار در نزدیکی ظهران در عربستان را مورد حمله تروریستی قرار دادند. در آن هنگام، آن مجموعه محل اسکان پرسنل نظامی امریکا بود. لحظاتی پس از راندن یک تانکر پر از مواد منفجره پلاستیکی به پارکینگ مجتمع، تروریستها آنرا منفجر کرده و موجب نابودی نزدیکترین ساختمان شدند. این حمله موجب قتل 19 نفر از افراد ارتش امریکا و یک شهروند عربستان شده و 372 نفر دیگر از شهروندان کشورهای گوناگون را زخمی ساخت.

در21ماه ژوئن 2001 یک هیئت منصفه عالی در شهر الکسندریا در ایلات ویرجینیا، کیفرخواستی علیه 14 تروریست برای حمله مزبور صادر کرد. این کیفرخواست اتهامات جنائی گوناگونی را علیه احمد المغسل، علی الحوری، ابراهیم الیاکوب، عبدالکریم الناصر و چندین نفر دیگر ارائه کرده است. برپایه این کیفرخواست، به نه نفر از 14 تروریست هرکدام 46 اتهام جنائی جداگانه ازجمله اتهامات زیر وارد شده است: توطئه برای کشتن امریکائیان و کارکنان دولت ایالات متحده، توطئه برای بکاربردن سلاحهای کشتار همگانی، توطئه برای نابودی اموال دولت امریکا و قتل.

برنامه پاداش برای عدالت جهت پرداخت 5 میلیون دلار پاداش بابت اطلاعاتی که به سپرده شدن مسئولان این حمله به دست عدالت منجرشود.