اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

ربودن و کشتن دانیل پرل

کراچی، پاکستان |23 ژانویه2002

در23 ژانویه 2002، دانیل پرل در شهر کراچی در پاکستان ربوده شد. پرل که خبرنگارروزنامه وال استریت جورنال بود، داستان ریچارد رید، بمبگذاری که یکماه پیش از آن کوشیده بود بمب جاسازی شده در پاشنه کفش خود را درون یک پرواز برفراز اقیانوس اطلس منفجر کند، دنبال میکرد.

در21 فوریه 2002، یک ویدیو بر روی اینترنت قرار داده شد که کشتن دنیل پرل را نشان میداد. کالبد پرل در ماه مه پیدا شده و به امریکا بازگردانده شد.

یک ماه پس از آن، احمد عمر سعید شیخ و سه مظنون دیگر بدلیل داشتن نقش در ربودن و کشتن پرل متهم به قتل شدند. در 15 ژوئیه 2002 آنها در پاکستان محکوم شدند و برای شیخ حکم اعدام صادر شد.