تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

علی سید محمد مصطفی البکری

تا 5 میلیون دلار پاداش

علی سید محمد مصطفی البکری یک عضو القاعده و متخصص مواد منفجره و سلاحهای شیمیائی میباشد. او عضو شورای القاعده و از وابستگان نزدیک رهبران القاعده یعنی سیف العادل و ایمن الظواهری است

پیش از پیوستن به القاعده، البکری عضو گروه تروریستی جهاد اسلامی مصر تحت رهبری ایمن الظواهری بود. او بعنوان یک تعلیم دهنده در اردوگاه القاعده در افغانستان خدمت کرده و به اعضاء تازه تروریست در مورد بکاربردن مواد منفجره و سلاحهای شیمیائی آموزش میداد. البکری همچنین در ماه دسامبر سال 2000 بطور ناموفق کوشید یک هواپیمای مسافری پاکستانی را برباید. احتمال دارد که او همچنان به کار آموزش تروریستهای القاعده و سایر تندروها ادامه میدهد