تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

احدون عدک

تا 250,000 دلار پاداش

احدون عدک از رهبران جبهۀ ملی آزادیبخش مورو (MNLF) است. در 29 سپتامبر 2009، در جزیره جولو، واقع در فیلیپین، یک وسیله انفجاری جایگذاری شده توسط جبهۀ ملی آزادیبخش مورو موجب انفجار کاروانی از خودروهای نظامی شد. این انفجار موجب کشته شدن دو سرباز ارتش آمریکا و یک سرباز نیروهای نظامی فیلیپین(AFP) را که جزئی از مأموریت انساندوستانه برای ساختن یک مدرسه در منطقه بودند، گردید. در 21 ماه مه، 2010، منطقه قضایی 9 ام فیلیپین حکم بازداشت برای احدون عدک در ارتباط با این حمله را صادر نمود.

عکس ودود

Philippine Poster - English