تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

ابو دیریه عبیده (Abu Direye Ubaidah)

تا 6 میلیون دلار پاداش

ابو عبیده (دیریه) رهبر گروه الشباب است. در 6 سپتامبر 2014، در پی مرگ رهبر سابق الشباب به نام امیر احمد عبدی او محمد (گودان) ، سخنگوی الشباب به نام احمد عبدی او محمد، ابو عبیده را به عنوان رهبر گروه انتخاب کرد. در زمان مرگ گودان، ابو عبیده از افراد نزدیک گودان بود. بر اساس بند 8 قطعنامه 1844 شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تاریخ 24 سپتامبر 2014 سازمان ملل متحد (UN) تحریم هایی را بر او تحمیل کرده است.

باور بر این است که او از نظریه گودان بر مبنای اینکه الشباب بیش از یک جنبش ملی گرای سومالی است، و در واقع یکی از جبهه های جهاد جهانی القاعده محسوب می شود، پیروی می کند.

ابو عبیده به عنوان امیر، مسئولیت مستقیم فعالیت های الشباب، که همچنان صلح، امنیت و ثبات سومالی و منافع آمریکا در منطقه را در معرض خطر قرار می دهند را بر عهده دارد. باور بر این است که او در سنین چهل سالگی، و عضو قبیله دیر از منطقه کیسمایو در سومالی باشد.