سلاحهای کشتار جمعی

تروریستهائی که قصد تهیه و استفاده از سلاحهای کشتار همگانی(WMD) دارند، خطر بزرگی برای صلح و امنیت بین المللی بشمار می آیند. سلاحهای کشتار همگانی WMD می توانند شمار بزرگی از غیرنظامیان را کشته و واحدهای امداد اولیه را مختل کنند. سلاحهای کشتار همگانی شامل سلاحهای اتمی، شیمیائی، میکربی، رادیولوژیکی و بمبهای متعارف بزرگ با قابلیت کشتار و تخریب بالا میباشند.

امریکا مصمم است از استفاده تروریستها ازاین سلاحها جلوگیری کند.

اگر شما اطلاعاتی ارائه دهید که به دستگیری یا محکومیت هر فردی منجر شود که علیه افرادی که قصد ارتکاب اقدامات تروریستی بین المللی بوسیله سلاحهای کشتار همگانی WMD علیه اتباع یا اموال امریکائی در سراسر جهان داشته، در حال ارتکاب بوده، برای انجام اینگونه اقدامات توطئه کرده یا دیگران را در این راه کمک یا تشویق میکند، ممکن است برای گرفتن پاداش واجد شرایط گردید.

توجه: ارائه هرگونه ادعای نادرست عمدی موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

در 15ژوئیه 2006، پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین برنامه ابتکار جهانی مبارزه با تروریسم اتمی را به مورد اجرا گذاشتند. هدف این ابتکار ویژه گسترش و تقویت همکاری در راه مبارزه با خطر جهانی تروریسم هستهای است.