داستانهای موفقیت آمیز

برنامه پاداش برای عدالت تا کنون بیش از 150 میلیون دلار به بیش از 100 نفر که با ارائه اطلاعات موجب جلوگیری از حملات بین المللی تروریستی شدند یا برای به پای عدالت کشیدن افرادی که در اعمال پیشین درگیر بودند کمک ارائه دادند، پرداخت کرده است.

افراد شجاع و دلیر با پا به جلو گذاردن و ارائه اطلاعات در جلوگیری و خنثی کردن حملات تروریستی کمک کرده اند:

  • پاداش برای عدالت در سال 2019 یک پرداخت چند میلیون دلاری انجام داد که موجب شد یکی از رهبران کلیدی داعش در خاورمیانه به پای میزعدالت کشانده شود.
  • در طول جنگ خلیج فارس، یک خبررسان دلیر از یک کشور آسیای خاوری اطلاعات هشدار دهنده ای پیرامون یک رشته حملات تروریستی برنامه ریزی شده ارائه داد. تروریستها قبلاً هدفهای مورد نظرخود را بررسی کرده و زیر نظر گرفته بوده و سلاحهای خودکار، نارنجک، و مواد منفجره گرد آورده بودند. 48 ساعت پیش از آنکه نخستین حمله از حملات برنامه ریزی شده خود را آغاز کنند، خبررسان اطلاعاتی را ارائه داد که در خنثی ساختن برنامه تروریستها نقش اساسی داشت. حمله متوقف شد، مرد جوان پاداش چشمگیری دریافت کرده و خانواده اش به نقطه امنی انتقال داده شد. با ارائه این اطلاعات، این شخص جان صدها نفر را از مرگ نجات داد.
  • در یک مورد دیگر، یک زن جوان پیرامون افرادی که یک هواپیمای مسافر بری را ربوده و بگونه وحشیانه ای مسافران را کتک زده بودند، اطلاعاتی داد. این خانم جوان گفت که « بسیار خواستار اجرای عدالت» میباشد. سرکرده هواپیماربایان به امریکا آورده شده و هم اکنون به اتهام دزدی هوائی در زندان بسر میبرد. زن جوان برای کوشش خود در راه مبارزه با تروریسم پاداش دریافت کرد.
  • یک زن جوان دیگرکه دانشجوی دانشگاه در خارج از امریکا بود، شاهد کشتن ددمنشانه یک دیپلمات امریکائی بود. در نتیجه اطلاعاتی که این زن جوان ارائه داد، دونفر ضارب به زندان ابد محکوم شدند. شخص دانشجو و خانواده اش به نقطه امنی انتقال داده شدند و خود او پاداش چشمگیری دریافت داشت.