چکیده برنامه

پاداش برای عدالت، برنامه پاداش وزارت امور خارجه آمریکا برای مقابله با تروریسم است، که پیرو تصویب قانون مبارزه با تروریسم بین المللی، حقوق عمومی شماره – 98-533 (مدون 22 در قوانین ایالات متحده آمریکا § 2708 ) در سال 1984 بنیان نهاده شد. هدف برنامه پاداش برای عدالت که توسط اداره امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه اداره می شود، به پای میزعدالت کشیدن تروریستهای بین المللی و پیشگیری از اقدامات تروریستی در سطح بین المللی بر علیه شهروندان و دارایی های آمریکایی است. طبق این برنامه وزیرامورخارجه امریکا در برابر اطلاعاتی که به بازداشت و یا محکومیت هرفردی منجر شود که عملیات تروریستی بین المللی را علیه شهروندان ویا دارایی های ایالات متحده طرح ریزی کند، مرتکب شود، در انجام آن کمک نماید، یا نسبت به انجام چنین عملیاتی کوشش به عمل آورد، پاداش هایی را مورد تصویب قرارمی دهد که اطلاعات ارائه شده درمرحله اول ازوقوع چنین عملیاتی جلوگیری کند، به شناسایی یا تعیین محل یک رهبرعمده تروریست منجر شود ویا تامین منابع مالی برای تروریسم را متلاشی کند.

به وزیرامورخارجه امریکا اختیار داده می شود که چنانچه به این نتیجه برسد که مبارزه با تروریسم ویا دفاع ازایالات متحده دربرابر عملیات تروریستی القاعده پرداخت مبالغ بیشتری را ایجاب می کند، پاداشی بیش از 25 میلیون دلار بپردازد.

ازآغاز اجرای برنامه پاداش برای عدالت در سال 1948 تاکنون، دولت ایالات متحده به بیش از 100 نفر که اطلاعات قابل تعقیب قانونی ارائه دادند که به انداختن تروریستها به پشت میله های زندان یا جلوگیری از اقدامات تروریستی در سراسر گیتی منجر شد، بیش از150میلیون دلار پرداخته است. این برنامه در دستگیری تروریست بین المللی، رمزی یوسف، که در بمبگذاری مرکز بازرگانی جهانی دست داشت، و در سال 1993 محکوم شد نقش چشمگیری ایفا کرد.

با اینکه هدف قانون مربوط به برنامه پاداش برای عدالت در ارتباط با اعمال تروریستی علیه امریکائیان میباشد، ایالات متحده اطلاعات بدست آمده را با کشورهای دیگر که شهروندانشان در خطر باشند در میان میگذارد. همه دولتها و همه شهروندان در امر بدست عدالت سپردن تروریستها و جلوگیری از اعمال تروریستی سهیم هستند.