خط مشی محرمانه نگاهداشتن اطلاعات افراد

اطلاعیه مربوط به قانون حریم خصوصی افراد

برای مدیریت سایت، اطلاعات بمنظور آمار گردآوری میگردد. وبسایت پاداش برای عدالت برنامه های نرم افزاری را برای بوجود آوردن چکیده آمار برای مقاصدی همچون ارزیابی اینکه چه اطلاعاتی بیشترین یا کمترین علاقه را ایجاد میکنند، یا شناسائی کارکرد سیستم یا جاهائی که اشکال وجود دارد، مورد استفاده قرار میدهد. آنچه که در زیر میاید نمونه ای از انواع اطلاعاتی است که درباره بازدید شما ازوبسایت گردآوری میگردد: نام حوزه اینترنتی ک ه شما از آن به وبسایت پاداش برای عدالت راه یافته اید. (مثلا اگر ازامریکا آنلاین”aol.com” استفاده کرده باشید) و ساعت و تاریخی که شما از سایت ما دیدن کرده اید. چنانچه شما اطلاعات شخصی خود را در یک پیام ایمیلی در اختیار ما بگذارید، ما ازآن فقط برای پاسخ دادن به ایمیل شما استفاده میکنیم.

برای امنیت سایت و بمنظور حصول اطمینان ازاینکه این خدمت دردسترس همگان خواهد ماند، برنامه پاداش برای عدالت نرم افزارهائی را بکار میبرد که رفت و آمد شبکه را زیر نظر میگیرد تا کوششهای غیر مجازبرای افزودن یا تغییر متن تارنما یا آسیب رساندن به تارنما را شناسائی کند. کوششهای غیر مجازبرای افزودن یا تغییر اطلاعات در این سایت مطلقاً ممنوع است و ممکن است بر پایه قانون سوءاستفاده و تقلب کامپیوتری مصوب سال 1986 کیفر داشته باشد. اطلاعات همچنین ممکن است برای تحقیقات مجاز مجریان قانون بکار برده شود. بجزموارد یاد شده بالا، هیچگونه کوشش دیگری برای شناسائی افراد استفاده کننده و رفتارهای کاربردی آنها به عمل نخواهد آمد.

قانون سوء استفاده و تقلب کامپیوتری کوششهای غیر مجازبرای افزودن یا تغییر اطلاعات در این سایت ها مطلقا ممنوع است و طبق قانون سوء استفاده و تقلب کامپیوتری مصوب سال 1986 و بخشهای 1001 و 1030فصل 18قانون فدرال ایالات متحده کیفرقانونی دارد.

پیوند به سایت های بیرونی

پیوند به سایت های بیرون ازدولت فدرال ایالات متحده یا بکار بردن نام حرفه ها، مؤسسات و شرکتها در درون تارنمای برنامه پاداش برای عدالت صرفاً برای راحتی کاربر است. چنین کاربردی بمعنای پشتیبانی رسمی یا تأیید تارنما یا فراورده یا خدمات هیچ موسسه غیردولتی توسط وزارت امور خارجه امریکا یا برنامه پاداش برای عدالت نیست.

گرد آوری اطلاعات

ما اطلاعات زیر را گرد آوری میکنیم:

  • فشار دهید- فیلم یا استریم دیتا
  • عناصرپروتکل HTTP

این اطلاعات بمنظور زیر بکار برده میشود:

  • تکمیل و پشتیبانی از اقدام کنونی.
  • مدیریت سایت و سیستم.
  • پژوهش وسازندگی.

این اطلاعا ت توسط برنامه پاداش برای عدالت و مأموران آن استفاده خواهد شد.

توضیح زیر دلیل اینکه چرا این اطلاعات گردآوری شده را ارائه میدهد

وب سرور ما گزارشاتی که این اطلاعات را در بر داشته باشند، گردآوری میکند.

کوکی ها

کوکی یک تکنولوژی است که میتواند اطلاعات مورد خواست شما را ازیک تارنما بشما بدهد . کوکی عنصری از اطلاعات خاص است که یک تارنما میتواند به مرورگر شما بفرستد و مرورگر سپس آنرا در سیستم شما نگاهداری کند. شما میتوانید مرورگر خود را بگونه ای تنظیم کنید که هنگامیکه یک کوکی دریافت میکنید، به شما خبر داده و بشما این فرصت را بدهد که تصمیم بگیرید که میخواهید آنرا بپذیرید یا نه.

ما از کوکی های HTTP استفاده نمیکنیم.

چکیده روش فشرده کردن اطلاعات

روش فشرده کردن اطلاعات نوعی از شیوه P3 Pاست است که آنچه را که روش فشرده کردن اطلاعات میگوید، خلاصه می کند. این شیوه به فشرده کردن اطلاعات منجر نمی شود.

اگر در هر گروهی از شیوه فشردگی “HTTP Cookies” وجود داشته باشد استفاده از کوکی اعلام می شود. این اطلاعات را زیر عنوان اطلاعات پویا (“Dynamic data”) یافت میشود.