تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عبدالکریم حسین محمد الناصر

تا 5 میلیون دلار پاداش

در 25ماه ژوئن 1996اعضاء حزب الله عربستان یک حمله تروریستی به مجموعه مسکونی برجهای خبار در ظهران در عربستان سعودی انجام دادند. در آن هنگام، آن مجموعه محل اسکان پرسنل نظامی امریکا بود. تروریستها یک تانکر پر از مواد منفجره پلاستیکی را به پارکینگ مجموعه رانده و آنرا منفجر ساختند که نزدیکترین ساختمان ها را نابود کرد. این حمله موجب قتل 19 نفر از افراد ارتش امریکا و یک شهروند عربستان شده و 372 نفر دیگر از شهروندان کشورهای گوناگون را زخمی ساخت.

در تاریخ 25 ماه ژوئن 1996 در منطقه خاوری ایالت ویرجینیا، علیه فرد یاد شده بدلیل بمبگذاری در مجموعه مسکونی برجهای خبار در ظهران در عربستان سعودی کیفرخواست صادر شد.

شخص نامبرده بالا به اتهامات زیر تحت تعقیب است:

توطئه برای کشتن کارمندان دولت امریکا؛ توطئه برای کشتن شهروندان امریکائی؛ توطئه برای کاربرد سلاحهای کشتار همگانی علیه شهروندان امریکائی؛ توطئه برای نابود ساختن اموال امریکا؛ توطئه برای حمله به تاسیسات دفاعی ملی؛ بمبگذاری منجر به کشتار؛ بکاربردن سلاحهای کشتار همگانی علیه شهروندان امریکائی؛ قتل با استفاده از وسیله انهدامی هنگام انجام جنایت خشونت آمیز؛ قتل کارمندان دولت فدرال؛ و قصد کشتن کارمندان دولت فدرال.