تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

ذوالقرنین

تا 5 میلیون دالر انعام

ذوالقرنین، که نام اصلی اش آریس سومارسونو است، توسط همکاران تندروش بنام داوود یاد میگردد. مامورین ایالات متحده و اندونیزیا اظهار نموده اند که بعد از گرفتاری رئیس قبلی رضوان حسام الدین، که بنام حمبلی هم یاد میشد، در تایلیند، ذوالقرنین رئیس عملیاتی گروه جماعه اسلامیه (جی آی) گردید. ذوالقرنین توسط کسانیکه او را می شناسند به حیث مرد کوچکی که بسیار کم حرف میزند توصیف شده است.

ذوالقرنین به حیث عالیرتبه ترین رهبر احتمالی گروه تیروریستی آسیای جنوب شرقی جماعه اسلامیه شناخته شده است. عقیده بر این است که وی رئیس گروه نخبه است که حمله انتحاری بم گذاری درهوتل ماریوت جاکارتا را در سال 2003 به انجام رسانید که تن در آن 12 کشته شدند و در ترتیبات بم گذاری های بالی در سال 2002 اشتراک نمود، که 202 تن را کشت.

ذوالقرنین یکی از اعضای کاری القاعده در آسیای جنوب شرق است، و یکی از جمله چند تن محدود در اندونیزیا است که با شبکه تیروریستی القاعده ارتباط مستقیم دارد. ذوالقرنین از یکی از پوهنتون های اندونیزیا دپلوم بیالوژی گرفته، و در دهه 1980 در جمله اولین افراد تندرو اندونیزیا بود که برای تعلیم به افغانستان رفت تا در ویرانکاری وتخریب تخصص حاصل کند. ذوالقرنین فعلاً رئیس یک گروه خاص تندروان است که بنام لشکر خاص یا «قوه خاص» یاد میشود، و اعضای آن از جمله 300 اندونیزیائی استخدام میگردند که در افغانستان و فیلیپین تعلیم دیده اند.

ذوالقرنین یکی از شاگردان عبدالله سونگکار بنیان گذار «جی آی» و مکتب لیلیه اسلامی درموکمن بود، که ذوالقرنین و اعضای بلند پایه دیگر در آنجا درس خوانده اند. در اواسط دهه 1980، سونگکار یک گروه کوچک اندونیزیائی ها را به افغانستان فرستاد تا در یک کمپ تحت رهبری قوماندان مجاهدین عبدالرسول سیاف تعلیم حاصل کنند. قبل از مرگ سونگکار در سال 1999، ذوالقرنین معمولاً پهلوی مربی اش دیده میشد ، و با وی در ترتیبات دایر نمودن کنفرانس ها و ساختن دستور کارافراطیان ارشد کمک میکرد.

عقیده بر این است که ذوالقرنین در سازماندهی جنگ در جزایر ملاکاو در دهه 1990 کمک نموده و یک ملاقاتی را بین تندروانی که در زمان های مختلف در افغانستان تعلیم دیده بودند ترتیب داده است، و به آنها توانائی بخشیده تا با هم یکجا شوند.