اعمال تیروریستی
معلومات درباره ...

اطلاعاتی که منجر به اختلال قابل توجه می شود قاچاق نفت و عتیقه برای منفعت دولت اسلامی عراق و شام(ISIL)

بخش پاداش برنامه عدالت یک جایزه 5 میلیون دالری برای معلومات که منجر به مختل کردن فروش و یا تجارت نفت و عتیقه بوسیله، برای، از طرف، و یا به سود گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام (ISIL) که به نام مخفف عربی خود یعنی داعش شناخته شده است تعیین کرده است.

گروپ های تروریستی از جمله ISIL برای حفظ عملکردها و آغاز حمله های خود برشبکه های تامین مصرف و پشتیبانی اتکا دارند. عملیات های نفت قاچاقی و قاچاق اشیاء باستانی به غارت رفته از سوریه و عراق منابع اصلی عواید داعش هستند که به این گروپ تروریستی در کسب میلیون ها دالر عاید کمک کرده و به این گروپ تروریستی توان انجام تکتیک های بی رحمانه خود و سرکوب مردم بی گناه را میدهد. خساره مند کردن و غارت مکان های فرهنگی تاریخی در عراق و سوریه منجر به از بین رفتن شواهد غیرقابل بدیل از جوامع و زنده گی کهن شده است. سکه های باستانی و تاریخی، طلا و جواهر و سنگهای تراشیده شده، نشان، مجسمه، ظروف، و لوح های خط میخی در میان انواع اشیاء فرهنگی سوریه و عراق هستند كه داعش به دنبال آنهاست. لیست اضطراری قرمز از اشیاء فرهنگی در معرض خطر، كه توسط شورای بین المللی موزه ها با پشتیبانی از وزارت امور خارجه آمریکا بوجود آمده، یک لیست جامع از انواع اقلام غارت و قاچاق شده از سوریه و عراق را ارائه می دهد و به هم مرتبط هستند http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/iraq-2015/ و http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/ .

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با هدف مقابله با تامین مصارف داعش امیدوار است که این جایزه منجر به بدست آوردن معلومات در مورد اشخاص و نهادهای شوند که در فعالیت های تولید، تسهیل، پروسس، قاچاق، پخش، فروش، و تجارت نفت و عتیقه به سود داعش سهیم هستند و همچنین معلومات در مورد شبکه ها، روش ها و مسیرهای قاچاق این گونه فعالیت ها.

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-1-video

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-2-video

عکس

عکس از عتیقه
عکس از عتیقه
عکس از عتیقه
عکس از عتیقه
عکس از عتیقه
عکس از عتیقه