ماجرای موفقیتآمیز

رمزی احمد یوسف

محکوم گردیده است

رمزی احمد یوسف، طراح تیروریست بود که مسؤل بم گذاری ماه فبروری 1993در مرکز تجارت جهانی در شهر نیو یارک بود که شش تن را کشت و بیش از هزار تن دیگر را مجروح ساخت. یوسف و همکاران وی، یک موتر وان پر از مواد منفجره را به زیرخانه عمارت مرکز تجارت جهانی بردند. چند ساعت بعد از بم گذاری یوسف در طیاره سوار و به پاکستان گریخت.

سرو کله یوسف در فیلیپین پیدا شد ودرآنجا یک دسیسه مغلق تیروریستی را انکشاف داد. یوسف پلان قتل رهبر کاتولیک های جهان پاپ جان دو را بتاریخ 14 جنوری سال 1995 زمانیکه وی از فیلیپین دیدن میکرد وهمچنان چند روز بعد تر پلان پراندن 12 طیاره ایالات متحده را در آسیا ساخته بود. دسیسه عمومی که بنام «اوپلان بوجینکه» یاد میشد، اصطلاحی است که در زبان عامیانه عربی به معنی «عملیات انفجاری» یا «عملیات سرو صدای بزرگ» میباشد. یوسف واضحاً مغز متفکر اوپلان بوجینکه بود، اما بازیکنان مهم دیگر در اوپلان بوجینکه شامل ولی خان امین شاه، عبدالحکیم مراد، خالد شیخ محمد (کاکا یاعموی یوسف و طراح حملات 11 سپتامبر)، و حمبلی – همه این ها اعضای قسم خورده القاعده میباشند.

منحیث قسمتی از دسیسه عمومی، بتاریخ 21و 22 ماه جنوری سال 1995، پنج تیروریست مواد منفجره را در 12 طیاره که به ایالات متحده میرفتند و در قدم اول هر پرواز توقف هائی در آسیای شرقی و جنوب شرقی داشتند، میگذاشتند که هر دوازده طیاره قبل از رسیدن به ایالات متحده روی اقیانوس اطلس همزمان از بین میرفتند. هر کدام این پنج تیروریست وظیفه داشتند تا در طیاره دومی و حتی سومی داخل گردند تا که درهمه 12 طیاره بم جا گذاشته میشد. تخمین تلفات جانی این قسمت پلان به 4000 تن میرسید.

خوشبختانه، یوسف وهمراهانش یک کمی بی پروا شدند وهمین سبب زوال شان گردید. بتاریخ 6 جنوری 1995، یوسف ومراد مجبور گردیدند که از اپارتمان خود در مانیلا زمانی بگریزند که یک مخلوط کیمیاوی یک ابری از دود را بمیان آورد که از کلکین اپارتمان خارج شد. یوسف از مراد خواست تا به اپارتمان برگردد و یک کمپیوتر و شاهد دیگری را که آنها را مقصر نشان میداد بر دارد. وقتیکه مراد دوباره به اپارتمان رفت، با پولیس مواجه شد که قبلاً آنجا رسیده بودند. یوسف که فهمید که مراد شاید دستگیر شده باشد، به پاکستان گریخت.

درماه فبروری سال 1995، یک مخبر، که اعلام «آر ایف جی» را روی قطی گوگرد دیده بود و توسط انعام تشویق شده بود، به سفارت امریکا در اسلام آباد، پاکستان رفت و معلوماتی ارائه نمود که سبب یافتن جایگاه یوسف شد. بتاریخ 7 ماه فبروری1995، مقامات پاکستانی، با کمک مامورین امنیتی دپلوماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده، یوسف را در اسلام آباد پاکستان دستگیر نموده به ایالات متحده استرداد کردند. یوسف فعلاً در زندانی در شهر کولورادو در امریکا بندی است. چهارتن دیگر فعالین درگیر در اوپلان بوجینکه هم گرفتار شده اند.