تیروریست های تحت تعقیب

تا 25 میلیون دالر

تا 10 میلیون دالر

تا 7 میلیون دالر جایزه

تا 6 میلیون دالر جایزه

تا 5 میلیون دالر انعام

تا 4 میلیون دالر انعام

تا 3 میلیون دالر جایزه

تا 2 میلیون دالر جایزه

تا 1 میلیون دالر

تا 500,000 دالر پاداش

تا 250,000 دالر پاداش