تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

حسن افگوییه (Hassan Afgooye)

تا 5 میلیون دالر انعام

حست افگوییه بر یک شبکه مالی پیچیده نظارت دارد که فعالیت های آن عبارتست از موسسه های خیریه تقلبی و جمع اوری کمک های مالی برای قاچاق، و آدم ربایی در حمایت از تمام فعالیت های الشباب. افگوییه یکی از رهبران اصلی در الشباب و افراد مهم در عملیات های مستمر به شمار می رود.