تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

احمد ایمان علی (Ahmed Iman Ali)

تا 3 میلیون دالر جایزه

موفقیت احمد ایمان علی در استخدام مبارزان و جمع آوری کمک مالی برای الشباب، موجب شده است مقام ثابت و بالایی در گروه به دست آورد. ایمان علی بیشتر به دلیل هدف قرار دادن جوانان کنیایی برای استخدام در الشباب شهرت دارد. با اینکه او در طول تاریخ عملیات هایی را در کنیا انجام داده است، در سال 2009 به مقر خود در سومالی نقل مکان کرد جاییکه او بین 300 تا 500 عامل تروریستی را از کنیا رهبری می کند.