تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

ابو دیریه عبیده (Abu Direye Ubaidah)

تا 6 میلیون دالر جایزه

ابو عبیده (دیریه) رهبر الشباب است. سخنگوی الشباب، احمد عبدی ال-محمد ابو عبیده را به عنوان رهبر گروه در 6 سپتامبر 2014، بعد از مرگ امیر سابق الشباب، احمد عبدی ال-محمد (گودان) معرفی کرد. ابو عبیده بخشی از دایره داخلی گودان در زمان مرگ گودان بود. سازمان ملل (UN) به موجب بند 8 از اساسنامه شورای امنیت سازمان ملل 1844 در 24 سپتامبر 2014 تحریم هایی را برای او در نظر گرفت.

اعتقاد بر این است که او با دیدگاه گودان مبنی بر اینکه الشباب چیزی بیش از یک جنبش ملی سومالی است و در عوض در جهاد جهانی القاعده خط مقدم می باشد، موافق است.

به عنوان یک امیر، ابو عبیده به طور مستقیم مسئولیت فعالیت های الشباب را، که همچنان به تهدید صلح، امنیت، و ثبات سومالی و منافع آمریکا در منطقه ادامه می دهد، بر عهده دارد. اعتقاد بر این است که او در چهل سالگی اش به سر می برد و یکی از اعضای قبیله دیر (Dir) از منطقه کیسمایو (Kismayo) سومالی است.