سلاح‌های کشتار جمعی

تیروریست های که هدف شان بدست آوردن و استفاده از سلاح های کشتار دسته جمعی (دبلیو ایم دی) (WMD) است، تهدید شدیدی را علیه صلح و امنیت بین المللی متوجه مسیازند. دبلیو ایم دی شامل، سلاح اتومی، کیمیاوی، بیالوژیکی، و ریدیالوژیکی و همچنان بم های عرفی میباشد که قابلیت تباهی بسیار زیاد را دارند

ایالات متحده متعهد است که تیروریستها را نگذارد تا از این سلاح های تخریب کننده کار بگیرند.

اگر شما معلوماتی ارائه نمائید که سبب گرفتاری یا محکومیت هر آن فردی گردد که در ارتکاب، سعی ارتکاب یا توطئه برای ارتکاب، یا کمک و معاونت در ارتکاب کدام عمل تیروریستی بین المللی در استفاده از «دبلیو ایم دی» علیه افراد ایالات متحده یا دارائی ایالات متحده در هر جای دنیا دخیل باشد، شاید مستحق دریافت یک انعامی گردید.

یادداشت: راپور هرنوع ادعای عمدی غلط به مقامات مناسب داده خواهد شد

بتاریخ 15 ماه جولای سال 2006، رئیس جمهور بوش و رئیس جمهور پوتین ابتکار جهانی «مبارزه علیه تیروریزم اتومی» را آغاز نمودند. هدف از این ابتکار خاص این است که شراکت در مبارزه جهانی علیه تهدید تیروریزم اتومی وسیع گردد و تقویه شود.