داستان‌های موفقیت

جایزه تعیین شده پروگرام عدالت بالغ بر 150 میلیون دالر برای بیشتر از 100 نفر که معلومات تهیه نمودند پرداخت گردید که از حملات تروریستی بین المللی جلوگیری نمود یا برای به مجازات رساندن آن عده که در اعمال قبلی دخیل بودند همکاری کردند.

اشخاص دلیری که خواسته اند با معلوماتی به پیش آیند در جلوگیری و حل نمودن حملات تیروریستی ذیل کمک کرده اند:

  • RFJ در سال 2019 مبلغ چند میلیون دالر پرداخت کرد تا یک رهبر کلیدی داعش در خاورمیانه را به دستگير کند.
  • در زمان جنگ خلیج فارس، یک مخبر دلاوردر یک کشور آسیای شرقی، با معلومات هولناکی در مورد پلان یک سلسه حملات تیروریستی به پیش آمد. تیروریست ها قبلاً اهداف نشانی شده را سروی نموده بودند و اسلحه اتومات، بم های دستی، و مواد منفجره را جمع و تهیه نموده بودند. فقط 48 ساعت قبل از اولین حمله پلان شده، این مخبر معلومات لازم را برای جلوگیری از عملی شدن پلان تیروریستی ارائه نمود. جلوحمله گرفته شد، آن مرد جوان انعام قابل ملاحظه بدست آورد، و خانواده اش به محل امنی منتقل گردید. توسط ارائه نمودن آن معلومات، آن شخص جان صد ها نفر را نجات داد.
  • در یک قضیه دیگر، یک زن جوان با معلوماتی در مورد یک شخص به پیش آمد که یک طیاره را ربوده بود و مسافران سوار در طیاره را ظالمانه لت و کوب نموده بود. آن زن گفت که «وی شدیداً احساس میکرد که عدالت باید اجرأ گردد.» رهبر ربایندگان به ایالات متحده برگشتانده شد و به اتهام طیاره ربائی در زندان به سر میبرد. زن جوان برای کوشش بر ضد تیروریزم انعامی بدست آورد.
  • یک زن جوان دیگر، یک محصل در یک پوهنتون خارجی، قتل ظالمانه یک دپلومات امریکائی را به چشم دیده بود. در نتیجه معلومات که او داد دو مهاجم به حبس ابد محکوم شدند. محصل و خانواده وی به یک محل امن منتقل گردیدند و انعام قابل ملاحظه بدست آورد.