بررسی پروگرام

RFJ، برنامه‌ جایزه ضدتروریزم وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده، براساس قانون مبارزه با تروریزم بین‌المللی مصوب 1984، حقوق عمومی 98-533 (تدوین شده با عنوان 22 U.S.C. § 2708) برقرار شد. هدف از RFJ که توسط سازمان امنیت دیپلوماتیک وزارت امور خارجه تطبیق میشود به محاکمه کشاندن تروریستان بین‌المللی و جلوگیری از اقدامات تروریستی بین‌المللی علیه مردم یا منافع امریکا میباشد. براساس این برنامه، وزیر امور خارجه میتواند جوایز برای معلومات تعیین کند که منجر به بازداشت یا محکومیت هر فرد شود که برای اقدامات تروریستی بین‌المللی علیه مردم یا منافع امریکا نقشه کشیده، عمل کرده، کمک کرده، یا کدام تلاش کرده است، که این جایزه در مرحله اول از وقوع چنین واقعات جلوگیری کند، که منجر به شناسایی یا تعیین مکان یک سرکرده‌ اصلی تروریستی شود، یا اینکه تأمین مالی تروریزم را مختل نماید.

وزیر امور خارجه مجاز می باشد که در صورتی که معلوم شود که برای مبارزه علیه تیروریزم به منظور دفاع از امریکا در برابر اعمال تیروریستی به انعام هائی بیش از 25 میلیون دالر ضرورت باشد این انعامها تأدیه شود.

از زمانیکه پروگرام انعام برای عدالت در سال 1984 آغاز گردید، حکومت ایالات متحده بیشتر از 150 میلیون دالر برای بیش از 100 تن داده است که معلوماتی ارائه نمودند که قابل تعقیب بود و تیروریستها را در زندان انداخت و یا ازاعمال تیروریستی در سراسر جهان جلوگیری نمود. این پروگرام نقش قابل ملاحظه در گرفتاری تیروریست بینالمللی، رمزی یوسف، داشت که به جرم بم گذاری در مرکز تجارت جهانی درسال 1993 محکوم گردید.

درحالیکه هدف قانون مربوط به «پروگرام انعام برای عدالت» تیروریزمی است که متوجه امریکائی ها باشد، ایالات متحده معلومات را با کشور های دیگری هم که اتباع شان در خطر باشند اشتراک مینماید. هر حکومت و هر تبعه در به عدالت رساندن تیروریست ها و در جلوگیری از اعمال تیروریستی تکلیف و سهم دارند.