پالیسی محرمیت

اعلامیه لایحه محرمیت

برای اداره این سایت،معلومات به هدف احصائیه گیری جمع آوری میگردد. ویب سایت انعامات برای عدالت از سافت ویر پروگرام های کار میگیرد که برای این نوع اهداف خلاصه احصائیه را بسازد، و ارزیابی نماید که چه نوع معلومات علاقمندی زیاد یا کم ببار می آورد و یا شناسائی سیستم فعالیت و یا هم ساحات مشکل کدام ها اند. ذیلاً نوع معلومات در مورد سیر شما به این ویب سایت جمع آوری گردیده است: اسم ساحه انترنیت که شما از آن به ویب سایت انعامات برای عدالت مراجعه نموده اید، (بطور مثال «ای او ایل دات کام» اگر شما از امریکا آنلاین تماس میگیرید) و تاریخ و زمانیکه شما با سایت ما تماس گرفته اید. اگر شما بخواهید که در پیغام ایمیل معلومات شخصی خود را بدهید، ما از آن فقط برای جواب به ایمیل تان استفاده میکنیم.

به مقصد امنیت سایت و این اطمینان که این خدمت برای همه استفاده کنندگان میسر باشد، پروگرام انعامات برای عدالت ازپروگرام های سافت ویری کار میگیرد که ترافیک شبکه را مراقبت نماید تا آن مساعی غیر مجاز را تشخیص دهد که برای انداختن معلومات و یا تغییر دادن معلومات این سایت و یا تخریب آن صورت میگیرند. مساعی غیر مجاز برای انداختن معلومات و یا تغییر دادن معلومات در این خدمت شدیداً منع است و تحت مقرره سال 1986 «تقلب و سؤ استفاده از کمپیوتر» شاید قابل مجازات باشد. از این معلومات همچنان برای تحقیقات مامورین با صلاحیت انفاذ قانون هم شاید استفاده شود. به استثنای موارد فوق، هیچ مساعی دیگری برای شناسائی افرادیکه از این سایت کار میگیرند و یا خواص دیگر وی صورت نمیگیرد.

ماسعی غیر مجاز برای انداختن معلومات و/یا تغییر دادن معلومات در این ویب سایت ها شدیداً ممنوع و تحت مقرره سال 1986«تقلب و سؤ استفاده از کمپیوتر و (فصل 18 مجموع قوانین ایالات متحده، بخش 1001 و 1030) قابل تعقیب میباشد.

لینک یا ربط به ویب سایت های خارجی

ربط و لینک به ویب سایت های خارج از حکومت فدرالی ایالات متحده یا استفاده از نام های تجارت، کمپنی یا شرکت در داخل چوکات ویب سایت انعامات برای عدالت برای راحت استفاده کننده میباشد. این نوع استفاده به این معنی نیست که گویا وزارت امور خارجه ایالات متحده یا پروگرام انعامات برای عدالت هر ویب سایت، تولید و یا خدمت سکتور خصوصی را رسماً تائید و یا منظورمیکند.

جمع آوری معلومات

ما معلومات ذیل را جمع آوری میکنیم:

  • بر جریان معلومات کلیک کنید
  • عناصر پروتوکول ایچ تی تی پی

از این معلومات برای مقاصد ذیل استفاده خواهد شد:

  • تکمیل و حمایت از فعالیت کنونی.
  • ویب سایت و سیستم اداری
  • تحقیق و انکشاف

از این معلومات توسط پروگرام انعامات برای عدالت و مامورین آن کار گرفته خواهد شد.

توضیح ذیل برای اینکه چرا این معلومات جمع آوری میگردد ارائه شده است:

ویب سرور ما لاگ های دستیابی را که این حاوی این معلومات باشند جمع آوری میکند.

کوکیز یا کلچه

کوکیز یک تکنالوجی است که از آن استفاده شده میتواند تا برای تان معلومات تصفیه شده از یک ویب سایت را بدهد. یک کوکی یک عنصر معلوماتی میباشد که یک ویب سایت میتواند به براوزر شما بفرستد، که بعداً در سیستم شما ذخیره میگردد. شما میتوانید که براوزر خود را چنین ترتیب نمائید که زمانی که کدام کوکی برایتان برسد، شما را آگُاه سازد و موقع دهد که آیا آنرا قبول میکنید یا خیر.

ما از کوکیز «ایچ تی تی پی» کار نمیگیریم.

خلاصه پالیسی متراکم

پالیسی متراکم نوعی از پالیسی پی3پی میباشد که آن نکات پالیسی را که در مورد کوکیز باشد تخلیص میسازد. برای اینکه این پالیسی استفاده از کوکیز را ذکر نمیکند، کدام شکل متراکم این پالیسی موجود نیست.

یک پالیسی استفاده از کوکیز را ذکر میکند اگر عنصر داتا «ایچ تی تی پی کوکیز» در کدام گروپ پالیسی موجود باشد. این عنصر تحت «داینامیک داتا» پیدا شده میتواند.