سوالاتی که زیاد پرسیده میشوند

 • آیا شما میتوانید یک اندازه معلوماتی را در مورد «پروگرام انعام برای عدالت» یاRFJ- (آر ایف جی) بدهید؟

  آیا شما میتوانید یک اندازه معلوماتی را در مورد «پروگرام انعام برای عدالت» یاRFJ- (آر ایف جی) بدهید؟

  • RFJ، برنامه‌ جایزه ضدتروریزم وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده، براساس قانون مبارزه با تروریزم بین‌المللی مصوب 1984، حقوق عمومی 98-533 (تدوین شده با عنوان 22 U.S.C. § 2708) برقرار شد. هدف از RFJ که توسط سازمان امنیت دیپلوماتیک وزارت امور خارجه تطبیق میشود به محاکمه کشاندن تروریستان بین‌المللی و جلوگیری از اقدامات تروریستی بین‌المللی علیه مردم یا منافع امریکا میباشد. براساس این برنامه، وزیر امور خارجه میتواند جوایز برای معلومات تعیین کند که منجر به بازداشت یا محکومیت هر فرد شود که برای اقدامات تروریستی بین‌المللی علیه مردم یا منافع امریکا نقشه کشیده، عمل کرده، کمک کرده، یا کدام تلاش کرده است، که این جایزه در مرحله اول از وقوع چنین واقعات جلوگیری کند، که منجر به شناسایی یا تعیین مکان یک سرکرده‌ اصلی تروریستی شود، یا اینکه تأمین مالی تروریزم را مختل نماید.

   «آر ایف جی» (RFJ) یک لیست تازه پیشنهاد انعامات را در ویبسایت خود نگهمیدارد. .اکثر پیشنهادات انعام «آر ایف جی» ( RFJ) تا 5 میلیون دالر میباشند. اما پیشنهاد انعامات میتواند از 1 میلیون تا 25 میلیون دالر باشد.علاوه بر این، «آر ایف جی» (RFJ) میتواند درشرایط مناسب در ارتباط با قضایای دیگری هم انعام بدهد که در سابق پیشنهاد انعام برایشان نشده باشد.

   «آر ایف جی» (RFJ) از زمانی که آغاز شده است بیش از150 میلیون دالر پول را به بیش از 100 تن در بدل معلوماتی داده است که جلو حملات تیروریستی بین المللی را گرفته و یا در سپردن اشخاصی به دست عدالت کمک نموده است که در چنین عملیات قبلی دست داشته اند.

 • «آر ایف جی» (RFJ) چقدر مؤثر است؟

  «آر ایف جی» (RFJ) چقدر مؤثر است؟

  • در ارتباط با پروگرام «آر ایف جی» RFJ ، منابعی معلوماتی را ارائه نموده اند که در جلوگیری یا حل مطلوب اعمال تیروریزم بین المللی بر ضد منافع امریکا و در کشاندن تعدادی از تیروریست های بسیار سخت جهان به عدالت کمک نموده است. این مساعی زندگی بیشماری انسان های بیگناه را نجات داده است.

   در عراق، بطور مثال، فقط 18روز بعد از اعلان انعام برای عدی و قسی حسین، یک منبع پیش آمد و معلوماتی را در مورد محل بودو باش آنها ارائه نمود. یک قضیه دیگر بسیار مشهور مؤفق گرفتاری رمزی یوسف، یکی از بم گذاران مرکز تجارتی جهانی در سال 1993میباشد که جایگاهش در سال 1995 در نتیجه معلوماتی پیدا شد که شخصی در جواب به یکی از پیشنهادات انعامی “آر ایف جی (RFJ)ارائه نمود.

 • How do you advertise reward offers?

  How do you advertise reward offers?

  • علاوه بر ویب سایت “آر ایف جی (RFJ)، ما از پوستر ها، قطی گوگرد، اعلانات تأدیه شده در رادیو و اخبار، انترنیت، و هر طریقه مناسب دیگر که در آوردن آنهائی که مسؤل حملات تیروریستی ضد ایالات متحده شناخته شده اند به عدالت کمک کند کار میگیریم.

 • شما تأدیات انعامات را چگونه اعلان میکنید؟

  شما تأدیات انعامات را چگونه اعلان میکنید؟

  • یکی از جنبههای مهم این پروگرام این است که ما اطمینان حاصل مینمائیم که جواباتی که برای اعلانات انعام برای ما میرسند بسیار محرم نگهداری شوند. حتی مهمتر این است که ما نام های افرادی را که پول انعام برای شان داده میشود، افشأ نمیکنیم، و معمولاً حتی این را هم افشأ نمیکنیم که به کسی انعام داده شده است. در بعضی قضایای مهم، ما اعلان میکنیم که انعام داده شده، اما معلوماتی را که برای ما ارائه شده افشأ نمیکنیم.

 • کدام معلومات را شما میتوانید در مورد تأدیات خاص انعام ارائه کنید؟

  کدام معلومات را شما میتوانید در مورد تأدیات خاص انعام ارائه کنید؟

  • بزرگترین رقمی که تا امروز به کسی تأدیه شده است، 30 میلیون دالری بود که برای یک شخص در بدل معلوماتی داده شد که سبب پیدا شدن جایگاه عدی و قسی حسین گردید.

   در فلیپین چهار مراسم عامه در ارتباط با انعام آر ایف جی دایر RFJ گردیدهاند. تازه ترین آنها بتاریخ 7 ماه جون سال2007 بود، و رقم جمعی انعاماتی که در آن محفل داده شده به 10میلیون دالر رسید. این انعام از زمان آغاز این پروگرام بزرگترین رقمی میباشد که «آر ایف جی» (RFJ) در فیلیپین تأدیه نموده است.

 • یا شما میتوانید که تعدادی از جزئیات را در مورد تأدیات انعام مشخص ارائه نمائید؟

  یا شما میتوانید که تعدادی از جزئیات را در مورد تأدیات انعام مشخص ارائه نمائید؟

  • قسمیکه یادآوری شد، “آر ایف جی» (RFJ) وقتاً اعلانات محدود در مورد تأدیه انعامهای بزرگ و مهم میکند. به تعقیب هرتأدیه، ما یک راپور محرم را به کانگرس هم میدهیم.

 • برای مستحق شدن به انعام چه باید کرد؟ شما پشت چگونه یا چه نوع معلومات میگردید؟

  برای مستحق شدن به انعام چه باید کرد؟ شما پشت چگونه یا چه نوع معلومات میگردید؟

  • هر کسی که معلومات قابل تعقیب را در اختیار ما بگذارد که با ما در هر جای دنیا که باشد، درجلوگیری و یا هم حل مطلوب اعمال تیروریزم بین المللی علیه امریکا کمک نماید، شاید مستحق انعام گردد.

   اگر، بطور مثال، در نتیجه کدام معلومات که توسط کدام منبع ارائه گردیده باشد، یک تیروریست برای ساختن پلان و یا هم برای عملی نمودن کدام حمله تیروریستی علیه افراد و/یا دارائی امریکا دستگیر و یا محکوم گردد، شاید آن منبع مستحق یک انعام باشد.

   اضافه بر آن، هر کسی که معلوماتی در مورد شناسائی یا جایگاه یک رهبر مهم یک سازمان تیروریستی بین المللی بدهد، شاید مستحق یک انعام باشد. انعاماتی برای آن معلوماتی در مورد چنین فرد یا سازمانی هم داده شده میتواند که مخدرات را بغرض تمویل اعمال تیروریستی جهانی قاچاق میکند، و یا برای بقا و حمایت از یک سازمان تیروریستی پول جمع آوری مینماید.

   اما، تحت قانون که بر این پروگرام حاکم است، مامورین ایالات متحده، دولتی و محلی و مامورین حکومات خارجی، اگرمعلومات ارائه شده را هنگام اجرأی کار رسمیشان بدست آورده باشند، عموماً مستحق کدام انعام نمیگردند.

 • اگر کدام منبع زندگی خود را در خطر اندازد تا معلومات در مورد کدام تیروریست ارائه نماید، و بعداً متوجه گردد که زندگیاش در خطر است، چه گونه برخورد با وی میشود؟ آیا آر ایف جی ( RFJ) وی را حفاظت کرده میتواند؟

  اگر کدام منبع زندگی خود را در خطر اندازد تا معلومات در مورد کدام تیروریست ارائه نماید، و بعداً متوجه گردد که زندگیاش در خطر است، چه گونه برخورد با وی میشود؟ آیا آر ایف جی ( RFJ) وی را حفاظت کرده میتواند؟

  • » قسمی که در بالا ذکر گردید، محرمیت بنیاد پروگرام “آر ایف جی (RFJ) است. «آر ایف جی» هؤیت هر آن کسی را جداً محرم نگهمیدارد که معلوماتی در جواب پیشنهاد کدام انعام ارائه نماید، و/یا کسی که پول انعام را بدست آورد. اضافه بر آن، شاید امکان تغیر محل یک منبع و خانوادهاش میسر باشد، اما این مسایل باید بر مبنای قضیه بر قضیه بررسی گردد.

 • پول برای افراد چگونه به چه طریق پرداخته میشود؟

  پول برای افراد چگونه به چه طریق پرداخته میشود؟

  • تعیین هرانعام هم بر مبنای قضیه تا قضیه بررسی میگردد. جریان یا مرحله تأدیه یک انعام از قرار ذیل میباشد:

   یا یک اداره تحقیقاتی ایالات متحده، مانند وزارت دفاع یا نایف بی آی»، یا یک سفارت ایالات متحده در خارج، باید اول شخصی را برای یک انعام کاندید نماید. بعداً یک کمیته بینالاداروی بدقت این معلومات را ارزیابی میکند. اگر کمیته انعامات بینالاداروی به این عقیده باشد که یک شخص مستحق کدام انعام است، سفارش میکند که وزیر امور خارجه آن انعام را منظور نماید.

   اما سفارش کمیته واجب الاجرأ نیست. وزیر امور خارجه صلاحیت عام و تام دارد که انعام را منظور نماید یا خیر، و میتواند که مقدار انعام را در چوکات قانون تغیر دهد.

   اگر حوزه قلمرو فدرالی جنائی مطرح باشد، وزیر قبل از تأدیه انعام منظوری لوی څارنوال را درخواست میکند.

 • مقدار پول انعام چگونه تعیین میگردد؟

  مقدار پول انعام چگونه تعیین میگردد؟

  • تأدیه مقدار یا اندازه انعامات مبنی بر تعدادی از عوامل میباشد، بشمول عوامل ذیل اما نه محدود به آنها، تهدیدی از طرف کدام تیروریست مشخص، شدت خطر یا جرح به افراد یا دارائی ایالات متحده، ارزش معلومات ارائه شده، خطری که منبع و خانواده اش با آن مواجه بوده، و انداره همکاری منبع در تحقیات و یا محاکمه.

 • آیا جایزه برای عدالت تا اکنون کس را از فهرست جایزه برای عدالت خارج کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه کسی و چرا؟

  آیا جایزه برای عدالت تا اکنون کس را از فهرست جایزه برای عدالت خارج کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه کسی و چرا؟

  • بلی، برنامه جایزه برای عدالت در طول سالها مظنونین مختلف از جمله بیتالله محسود، دالماتین بمبگذار بالی، اسامه بن لادن، عطیه عبدالرحمان، و فضل عبدالله محمد را از فهرست خود خارج کرده است. مظنونین ممکن است به دلایل مختلف از فهرست جایزه برای عدالت خارج شوند از جمله زمانی که توسط نیروهای نظامی و یا امنیتی دستگیر شوند، و یا مرگ آنها توسط منابع معتبر رسمی تأیید شود.

 • آیا میتوانید که جزئیات تخصیصیه انعام برای عدالت را تشریح نمائید؟

  آیا میتوانید که جزئیات تخصیصیه انعام برای عدالت را تشریح نمائید؟

  • صندوق جایزه برای عدالت یک سازمان خیریه غیردولتی غیر انتفاعی شامل ماده 501 (ج) (3) قانون بوده که تنها وابستگی آن به وزارت خارجه، برنامه جایزه برای عدالت به منظور جمعآوری و تهیه کمکهای غیردولتی به وزارت امور خارجه ایالات متحده جهت استفاده از آن در شناسایی و دستگیری تروریستها در داخل ایالات متحده و خارج از کشور بود. صندوق جایزه برای عدالت توسط گروهی از شهروندان آمریکایی ایجاد شده و مدیریت میشد. این گروه در مدت کوتاه پس از حملات 11 سپتمبر به وزارت امور خارجه ایالات متحده مراجعه کرد و خواستار تأیید فعالیت خود یعنی جمعآوری پول از طریق کمکهای مالی خیریه از عموم مردم برای حمایت از برنامه جایزه برای عدالت (RFJ) شد. ما این پیشنهاد را بررسی و از تلاشهای صندوق جایزه برای عدالت حمایت کردیم. این صندوق پس از ارائه کمک در سالهای پس از 11 سپتمبر، بلاخره در ماه اگست 2008 منحل شد.

 • از طریق پیشنهاد انعام آیا شما جویندگان انعامات را تشویق نمیکنید؟

  از طریق پیشنهاد انعام آیا شما جویندگان انعامات را تشویق نمیکنید؟

  • ما جویندگان انعامات و دیگر افراد غیر حکومتی را از تعقیب و گرفتاری تیروریست ها بشدت دلسرد میسازیم؛ و به عوض آن پروگرام انعامات برای عدالت انعاماتی را برای معلوماتی ارائه میدارد که مقامات مناسب حکومتی را قادر بسازد تا این نوع افراد را پیدا و گرفتارنمایند.

 • اگر من بخواهم معلوماتی را ارائه دهم، با چه کسی تماس بگیرم؟

  اگر من بخواهم معلوماتی را ارائه دهم، با چه کسی تماس بگیرم؟

  • اشخاصی که چنین معلومات داشته باشند باید با دفتر امنیتی منطقوی نزدیکترین سفارت ایالات متحده، و اداره تحقیقات فدرالی، یا «ایف بی آی» ( FBI) تماس بگیرند و یا با استفاده از تماس ذیل معلومات را ارائه کنند:

   آدرس پوستی: RFJ, Washington D.C 20522-0303 شماره تلیفون رایگان- 1-800-US-REWARDS :ایمیل[email protected]@state.gov

 • من میخواهم اجازه بگیریم که مواد (تصاویر) از ویب سایت شما را در نمایش خود و یا در نشریه خود استعمال نماید.

  من میخواهم اجازه بگیریم که مواد (تصاویر) از ویب سایت شما را در نمایش خود و یا در نشریه خود استعمال نماید.

  • اگر اشارتی به حق کاپی نمودن نشده باشد، معلوماتی که در این ویب سایت نشر شده، قابل استفاده برای عوام میباشد، میتوانند که آنرا بدون اجازه «آر ایف جی» (RFJ) دوباره تولید نمایند، نشر نمایند، و یا استفاده دیگر از آن نمایند. ما میخواهیم که «آر ایف جی» به حیث منبع معلومات یاد گردد و هر تصویر یا نوشته که از ویب سایت گرفته میشود بنام عکاس و یا نویسنده یا «آر ایف جی» (RFJ)، قسمیکه مناسب باشد یاد گردد.

   اگراشارتی به حق کاپی نمودن در مورد کدام تصویر، رسم، یا مواد دیگر شده باشد، باید اجازه کاپی نمودن آن مواد از منبع اصلی گرفته شود. اضافع بر آن، شما باید با خبر باشید که یک قانون جنائی امریکا، مندرج در دوره 18 مجموعه قوانین ایالات متحده، بخش 713 ، استفاده مهر بزرگ ایالات متحده را تحت شرایط خاصی که در آن قسمت آمده است منع مینماید؛ بنأ ما سفارش میکنیم که شما قبل ازهر گونه استفاده مهر بزرگ اول با مشاور مشوره نمائید.